HE
HE

דבר המנכ"ל

“אשרי משכיל אל דל”

סיוע כלכלי אפשר לתת בדרכים שונות. דוד המלך עליו השלום בוחר לכתוב בתהילים "אשרי משכיל אל דל". את הנתינה יש לעשות בחכמה. חכמים מסבירים כי הבחירה במילה "משכיל" ולא תורם, מסייע או נותן, נועדה להבהיר שלמרות חשיבותה של הנתינה, ישנה חשיבות מיוחדת לדרך בה היא נעשית. מכאן שהנתינה צריכה להיעשות בצורה מושכלת. כמנכ"ל קרן שכל מטרתה היא להעניק סיוע שיאפשר לאנשים מקרב המגזר החרדי לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד, אני שם לנגד עיני כל העת את הנחייתו של דוד המלך. לצד עצם הנתינה החשובה שבזכותה יכולים רבים מבני הציבור החרדי ללמוד מקצוע כדי להתפרנס ולעמוד על רגליהם בכבוד, אני שם דגש גדול מאוד על הרגישות והמקצועיות ומשתדל "להשכיל" – לפעול בצורה מושכלת ומכובדת למימוש חזונה של הקרן.

קרן ק.מ.ח. היא כיום המרכז המקצועי ביותר לתעסוקה החרדית. זהו המקום בו ניתן לקבל מידע רב על כל תחום הלימודים האקדמיים והמקצועיים בישראל, לצד הכוונה ואבחון נדרשים שמאפשרים להתאים לכל אחד את הלימודים המתאימים לו וליכולותיו. לימודים שיאפשרו לו בסופו של דבר להתפרנס בכבוד. בשנים האחרונות הפך נושא תעסוקת חרדים לעניין מרכזי בקרב מקבלי ההחלטות בממשל הישראלי. גם כל עניין הלימודים המקצועיים לבני הציבור החרדי הועלה על סדר יומן של האוניברסיטאות, המכללות ומסגרות הלימודים המקצועיות. מציאות זו שהתרחשה בתקופה של כלכלה צומחת ומשתנה, הציבה אתגר כפול לציבוריות הישראלית. מצד אחד התועלת שתפיק הכלכלה הישראלית מכוח העבודה החרדי, ומצד שני הצורך להתאים את שוק העבודה לאורח החיים החרדי. מעבר למטרתה העיקרית של קרן ק.מ.ח. לסייע לכל חרדי לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד, וכחלק בלתי נפרד ממנה, שמה לעצמה הקרן למטרה להיות לפה לסטודנטים החרדיים ולהבטיח את צרכיו וזכויותיו של הסטודנט החרדי. זאת לצד מעקב מתמיד אחר המגמות הנדרשות לשוק העבודה. מעקב שמטרתו להבטיח את ערנותם ושותפותם של גורמי הממשל האחראיים על מתן תמריצים נכונים במקצועות ובתחומים הנדרשים לשוק העבודה בהתאמה לאורח החיים החרדי.

קרן ק.מ.ח. משמשת כגורם מקשר בין הציבור החרדי והמוסדות המקצועיים. במעשיה לאורך השנים מוכיחה הקרן כי ניתן ורצוי להיות חרדי ומקצועי כאחד. ללא הנחות ופשרות! כמנכ"ל הקרן, אני חייב לציין כי הקרן מוקירה את מייסדיה העומדים לצידה במסירות ומאפשרים את קיומה ופעילותה. בראשם יש לציין את מר ליאו נואי ומשפחת וולפסון, את הרב יוסף דייטש, ולא פחות את העובדים המקצועיים והמסורים העושים מלאכתם נאמנה. כולם שותפים להצלחה ולתחושת השליחות הזוכה לסייעתא דשמיא מרובה.

חתימה מוטי

מרדכי פלדשטיין-מנכ"ל

כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet