HE
HE

הדרך לקבלת מלגה

איך מקבלים מלגה של קרן קמח

מלגות ללימודי תעודה לגברים

רישום

planning-to-dos-checklist-illustration-main

בשלב ראשון יש לבצע רישום במשרדי הקרן. בטלפון 02-6580-100 או בדואר אלקטרוני rishum@kemach.org או פשוט שתגישו מועמדות בלינק הזה: לחצו כאן

מסמכים

documents-illustrations_23-2147500913

בשלב שני יש להכין את המסמכים הבאים שיצורפו לבקשה.

 • ~ צילום תעודת זהות כולל ספח
 • ~ לשכירים: צילום שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג (אם יש)
 • ~ לעצמאיים: דו"ח שומה לשנת המס האחרונה
 • ~ לאברכי כולל: אישור לימודים מהכולל
 • ~ תדפיסי בנק של שלשה חודשים אחרונים
 • ~ הצעת מחיר ממוסד הלימודים. ההצעה תכלול: תאריך תחילת הלימודים | מספר חודשי הלימוד | מספר שעות הלימוד השבועיות | מסלול/קורס (בלימודי תואר יש לציין גם התמחות) | סוג תעודת הסיום (אקדמית, מקצועית, הסמכה) | עלות הלימודים (ללא דמי הרשמה)

מסמכים אלו יצורפו לבקשה. הבקשה לא תעלה לדיון בוועדה ללא כל המסמכים הנדרשים!

מלגות ללימודים אקדמיים לנשים

רישום

planning-to-dos-checklist-illustration-main

בשלב ראשון יש לבצע רישום במשרדי הקרן. בטלפון 02-6580-100 או בדואר אלקטרוני rishum@kemach.org או פשוט שתגישו מועמדות בלינק הזה: לחצו כאן

טופס ממוחשב

בשלב שני יש למלא טופס פרטים אישיים ממוחשב ולעבור מבחן התאמה. ניתן גם למסור ציוני פסיכומטרי או ציוני מכינה בת שלושה סמסטרים.

מסמכים

documents-illustrations_23-2147500913

בשלב שני יש להכין את המסמכים הבאים שיצורפו לבקשה.

 • ~ צילום תעודת זהות כולל ספח
 • אישור לימודים לכיתות ט-יב או גיליון ציונים של מבחן סאלד/ציוני בגרות
 • לשכירות: צילום שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג (אם יש)
 • לעצמאיות: דו"ח שומה לשנת המס האחרונה
 • לנשות אברכים: אישור על לימוד הבעל בכולל
 • ~ תדפיסי בנק של שלשה חודשים אחרונים
 • תעודות בגין לימוד מקצוע/אקדמי (אם ישנן)
 • ~ הצעת מחיר ממוסד הלימודים. ההצעה תכלול: תאריך תחילת הלימודים | מספר חודשי הלימוד | מספר שעות הלימוד השבועיות | מסלול/קורס (בלימודי תואר יש לציין גם התמחות) | סוג תעודת הסיום (אקדמית, מקצועית, הסמכה) | עלות הלימודים (ללא דמי הרשמה)

מסמכים אלו יצורפו לבקשה. הבקשה לא תעלה לדיון בוועדה ללא כל המסמכים הנדרשים!

ו...לבנק

 

במידה והבקשה אושרה, יועברו הפרטים ל'קרן שכ"ל'. זו תבדוק את זכאות הפונה מול בנק 'מרכנתיל' המלווה את הפרויקט. שכ"ל תתאם לפונה פגישה עם נציג הבנק. זו תפתח חשבון בבנק ותחתום על טפסי ההלוואה.

תשלום שכר הלימוד יתבצע ישירות על ידי הפונה. את אישור התשלום יהיה עליה להעביר לקרן. הקרן תהיה רשאית לבדוק במהלך הלימודים מעת לעת את מצב לימודיה של הפונה ואת תשלומיה למוסד הלימודים.

לאחר הבדיקה וקבלת אישורי התשלום, תאשר הקרן לבנק להעביר תשלום לזכאית. מלגה זו תשולם בשישה תשלומים שנתיים, ולא תעלה בשום שלב שהוא על הסכום שכבר שולם על ידי הזכאית בשנה זו. כאמור. בשלב זה, הריבית על ההלוואה משולמת על ידי הקרן.

עם סיומם המוצלח של הלימודים וקבלת הזכאות לתואר יהפוך חלק מההלוואה למענק וזאת בהתאם לתואר שנלמד בהתאם לטבלה<לינק>. היתרה תשולם על ידי הזכאית ב-60 תשלומים שווים או פחות. הבנק לא יגבה עמלת פירעון מוקדם.

במקרה של הפסקת לימודים, מכל סיבה שהיא, יהיה על הפונה להשיב את מלוא סכום ההלוואה שהועמדה לה עד למועד הפסקת הלימודים. ההלוואה תוחזר בפריסה בהתאם להסכם ההלוואה המקורי עליו חתמה.

הבהרה

סטודנטית המקבלת הלוואה ומלגת שכר לימוד מהתכנית, תוכל לקבל מגורם נוסף מלגה שאינה עולה על הפער שבין ההלוואה ובין עלות שכר הלימוד במכללה בה היא לומדת.

במהלך כל תקופת הלימודים יעמדו לרשות הסטודנטית מוקדי הסיוע של קרן ק.מ.ח. וקרן שכ''ל. מערך הליווי והפיקוח של הקרן יעמוד לרשותה בשלב הקבלה, בשלב הלימודים האקדמיים ובשלב ההשמה. ומוקד מיוחד של קרן שכ''ל יעניק ליווי, ייעוץ ושירות בכל הקשור להלוואה ולמענקים.
מלגות ללימודים אקדמיים לגברים
מלגות ללימודים אקדמיים לגברים

רישום

planning-to-dos-checklist-illustration-main

בשלב ראשון יש לבצע רישום במשרדי הקרן. בטלפון 02-6580-100 או בדואר אלקטרוני rishum@kemach.org או פשוט שתגישו מועמדות בלינק הזה: לחצו כאן

טופס ממוחשב

בשלב שני יש למלא טופס פרטים אישיים ממוחשב ולעבור מבחן התאמה. ניתן גם למסור ציוני פסיכומטרי או ציוני מכינה בת שלושה סמסטרים.

מסמכים

documents-illustrations_23-2147500913

בשלב שני יש להכין את המסמכים הבאים שיצורפו לבקשה.

 • ~ צילום תעודת זהות כולל ספח
 • אישור לימודים מישיבה קטנה
 • ~ פטור מהצבא/אישור שירות אזרחי/אישור משרת (למי שיש).
 • לשכירים: צילום 3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג/ אישור מביטוח לאומי על אי העסקה.
 • לעצמאים: דו"ח שומה לשנת המס האחרונה
 • ~ לאברכים: אישור על לימוד בכולל
 • ~ ובנוסף: תדפיסי בנק של שלשה חודשים אחרונים
 • תעודות בגין לימוד מקצוע/אקדמי (אם ישנן)
 • ~ אישור לימודים מהמוסד בו מתקיימים או יתקיימו הלימודים, הכולל:
  מסלול / קורס (יש לציין גם את ההתמחות).
  עלות צפויה של הלימודים  (ללא דמי הרשמה ושונות).

מסמכים אלו יצורפו לבקשה. הבקשה לא תעלה לדיון בוועדה ללא כל המסמכים הנדרשים!

ו...לבנק

 

במידה והבקשה אושרה, יועברו הפרטים ל'קרן שכ"ל'. זו תבדוק את זכאות הפונה מול בנק 'מרכנתיל' המלווה את הפרויקט. שכ"ל תתאם לפונה פגישה עם נציג הבנק. זה יפתח חשבון בבנק ויחתום על טפסי ההלוואה.

תשלום שכר הלימוד יתבצע ישירות על ידי הפונה. את אישור התשלום יהיה עליו להעביר לקרן. הקרן תהיה רשאית לבדוק במהלך הלימודים מעת לעת את מצב לימודיו של הפונה ואת תשלומיו למוסד הלימודים.

לאחר הבדיקה וקבלת אישורי התשלום, תאשר הקרן לבנק להעביר תשלום לזכאי. מלגה זו תשולם בשישה תשלומים שנתיים, ולא תעלה בשום שלב שהוא על הסכום שכבר שולם על ידי הזכאי בשנה זו. כאמור. בשלב זה, הריבית על ההלוואה משולמת על ידי הקרן.

עם סיומם המוצלח של הלימודים וקבלת הזכאות לתואר יהפוך חלק מההלוואה למענק וזאת בהתאם לתואר שנלמד בהתאם לטבלה<לינק>. היתרה תשולם על ידי הזכאי ב-60 תשלומים שווים או פחות. הבנק לא יגבה עמלת פירעון מוקדם.

במקרה של הפסקת לימודים, מכל סיבה שהיא, יהיה על הפונה להשיב את מלוא סכום ההלוואה שהועמדה לה עד למועד הפסקת הלימודים. ההלוואה תוחזר בפריסה בהתאם להסכם ההלוואה המקורי עליו חתם.

הבהרה

סטודנט המקבל הלוואה ומלגת שכר לימוד מהתכנית, יוכל לקבל מגורם נוסף מלגה שאינה עולה על הפער שבין ההלוואה ובין עלות שכר הלימוד במכללה בה הוא לומד.

במהלך כל תקופת הלימודים יעמדו לרשות הסטודנט מוקדי הסיוע של קרן ק.מ.ח. וקרן שכ''ל. מערך הליווי והפיקוח של הקרן יעמוד לרשותו בשלב הקבלה, בשלב הלימודים האקדמיים ובשלב ההשמה. ומוקד מיוחד של קרן שכ''ל יעניק ליווי, ייעוץ ושירות בכל הקשור להלוואה ולמענקים.
כל הזכויות שמורות ל״קרן קמח״
Powered by: mosesnet